ලයිව් ප්‍රනාන්දුගේ රෑ මනමාලි වේදිකාවට

ඔක්තෝබර් 1, 2020
 
නාට්‍යවේදී ලයිව් ප්‍රනාන්දු රෑ මනමාලි නමින් නාට්‍යයක් වේදිකා ගත කිිරීමට සූදානම් වේ. එහි පුහුණුවීම් මේ දිනවලදී සිදු වෙමින් පවතියි. ලයිව් මීට ප්‍රථම සුදු අක්කා, වනගත කොමළිය සහ අවුරුදු මල් පිපුණා නමින් වේදිකා නාට්‍ය නිර්මාණය කොට තිබේ.