‘හුදෙකලා අසරුවා’ එළිදැක්වූදා

ඔක්තෝබර් 8, 2020

සම්මානනීය ලේඛක කුමාර සිරිවර්ධන පරිවර්තනය කළ අලුත්ම ග්‍රන්ථය ‘හුදෙකලා අසරුවා’ එළිදැක්වීම පසුගියදා කොළඹ දයාවංශ ජයකොඩි සහ සමාගමයේදී පැවැත්විණි. එහිදී ප්‍රකාශක දයාවංශ ජයකොඩි විසින් ‘හුදෙකලා අසරුවා’ කෘතිය කුමාර සිරිවර්ධනට පිළිගැන් වූ අයුරු ඡායාරූපයෙන් දැක්වේ.