‘අවතැන්වූවෝ’

ඔක්තෝබර් 8, 2020

පරිවර්තක හා ලේඛක ප්‍රේමසිරි මාහිංගොඩගේ පරිවර්තනය කළ නවතම නවකතාව ‘අවතැන්වූවෝ’ පසුගිය දින දයාවංශ ජයකොඩි සහ සමාගමයේ පොත් මැදුරේදී ජනගත කෙරිණි.