ප්‍රශ්නය - විජය කුමාරතුංග උපන් වර්ෂය කුමක්ද?

ඔක්තෝබර් 8, 2020