උපන්දින සහ සැමරුම්

ජනවාරි 21 දා උපන්දින

රංගන ශිල්පිනී අසන්තිකා රණසිංහ
රංගන ශිල්පිනී තිලක්ෂිනී රත්නායක
58/1, ශාන්ත අන්ද්‍රේ පහළ පාර, කොළඹ 15
077-4150224
අධ්‍යක්ෂක චතුර ජයතිලක
4/3, මහවත්ත ගෙදර, බටේපොල, බෙලිමුල්ල
077-9633643
රංගන ශිල්පිනී හිමාලි මදනායක
689/4, ගැමුණු මාවත, හෝමාගම
0777-974485
ගායක හෙලන් අත්තනායක
‘සකුරා’ සරණතිස්ස මාවත, පොහද්දරමුල්ල, වාද්දුව
071-8023306
රංගන ශිල්පී චන්දන වන්නිආරච්චි
134, දොලකන්ද, දෙහිඅත්තකණ්ඩිය
071-7588341
රංගන ශිල්පිනී දේවිකා සුරම්මි
80/6 ඒ, ජයන්ති පුර, අතුරුගිරිය
0777-342525
චිත්‍ර ශිල්පි ශාන්ත කේ. හේරත්
1830, 10 වන මාවත, බෝගහවත්ත පාර, පන්නිපිටිය
රංගන ශිල්පිනී අනෝජා වීරසිංහ
25/2, 5 වන පටුමග, විමලවත්ත පාර, නුගේගොඩ
රංගන ශිල්පී ලලිත් රාජපක්ෂ
31, මකුළුගහ වත්ත පාර, ගල් බොරැල්ල, කැලණිය
071-6363784
රංගන ශිල්පිනී සුනිලා ජයන්ති
57 ඒ, පරණ පාර, නාවල, රාජගිරිය
011-2871674
මාධ්‍යවේදී, ලේඛක බන්දුල ආර්. ගුලවත්ත
ඔලබොඩුව, ගෝනාපොල හන්දිය
072-8042796
අධ්‍යක්ෂ නිශාන්ත ද අල්විස්
130/2, ශ්‍රී සද්ධාතිස්ස මාවත, කිඳෙල්පිටිය, වැල්මිල්ල
071-3619966
රංගන ශිල්පිනී සමන්ති ලැනරෝල්
187, කඩුවෙල පාර, ඔරුවල, අතුරුගිරිය
0777-340358

ජනවාරි 21 දා සැමරුම්

2018 - මාධ්‍යවේදී, ලේඛක ජටිල වැල්ලබඩ - 1961 - 2018
2017 - ගායක රෝයි පීරිස් - 1963 - 2017
1992 - විචාරක, ලේඛක සිරිල් බී. පෙරේරා - 1932 - 1992
1975 - රංගන ශිල්පී නෙල්සන් කරුණාගම - 1933 - 1975