උපන්දින සහ සැමරුම්

අප්‍රේල් 22 දා උපන්දින

2005 - නිවේදක නෙල්සන් අබේකෝන් - 1940 - 2005
රංගන ශිල්පිනී ධනුුෂ්කා ඉරෝෂිනී
944/35, පන්නිපිටිය පාර, බත්තරමුල්ල
077-5307262
රංගන ශිල්පිනී නිල්මිණි සාගරිකා
පී-ජී-2, 2 වන හරස් පාර, මාලිගාවත්ත මහල් නිවාස, කොළඹ 10
072-2809834
රංගන ශිල්පිනී කාන්ති රොඩ්රිගු
01, වැලිකැටිය, පමුණුගම
0777-961204
කිවිඳු නන්දසේන පලිහක්කාර
41, වටුකොළ කන්ද, යටියන, මාතර
071-8616949
රංගන ශිල්පී නන්දන හෙට්ටිආරච්චි
සී-1-2/2, සයිමන් ඩේල් නිවාස ක්‍රමය, ගංගාරාම පාර, පිළියන්දල
0777-176711
රංගන ශිල්පී අතුල කුලතුංග
79/1, ගුණසේකර මාවත, මත්තුමගල, රාගම
011-2951534
රංගන ශිල්පිනී අයේෂා වීරකෝන්
79/1, ගුණසේකර මාවත, මත්තුමගල, රාගම
011-2951534

අප්‍රේල් 22 දා සැමරුම්

2004 - කැමරා ශිල්පී රංජිත් මැණික්පුර