වර්ෂ 2018 ක්වූ පෙබරවාරි 18 වැනිදා ඉරිදා
 සුබ උපන්දිනක් වේවා!!!


ලේඛක, ගත්කරු මහාචාර්ය සිරි ගුණසිංහ
විදේශගතව සිටී


ලේඛක අමරදාස ගුණවර්ධන
011 - 2863129


ලේඛක, විචාරක මහාචාර්ය ආරිය රාජකරුණා
081 - 2388811


ශබ්ද පරිපාලක ජෝර්ජ් මනතුංග
071 - 3536219


ගායක, සංගීතඥ වික්ටර් රත්නායක
011 - 2772433


රංගන ශිල්පී හේපති කුලරත්න
077 - 7510315


ගායක සංගීතඥ රෝහණ වීරසිංහ
011 - 2881432


චිත්‍ර ශිල්පී බලන්ගොඩ සරත් මධු
011 - 2850010


රංගන ශිල්පී සුනිල් වල්පිට


රංගන ශිල්පිනී නයනා කුමාරි


රංගන ශිල්පී ප්‍රගීත් රත්නායක
077-3859385


රංගන ශිල්පී කංචන කොඩිතුවක්කු


රංගන ශිල්පිනී - තොරාෂි තිලෝත්තමා
011 - 2926566