ඒ. ඩී. රන්ජිත් කුමාර / ඡායාරූප පිටපත් කිරීම - ලාල් සෙනරත්