තුෂාරි නේරංජා වික්‍රමසිංහ ඡායාරූප - නිශ්ශංක විජේරත්න