ප්‍රසාද් සමරතුංග ඡායාරූප හිමංෂු ගුණරත්න ඇඳුම් නිර්මාණ සහ හැඩගැන්වීම ගගන ද සිල්වා