වින්දන ආරියවංශ - පේ‍්‍රමය නම් හා රූකඩ පැංචි චිත්‍රපට සම අධ්‍යක්ෂවරයාය