සේයාරු-නිශ්ශංක විජේරත්න ප්‍රසාද් සමරතුංග - නිශ්ශංක විජේරත්න