හිටපු සරසවිය කර්තෘ නැසීගිය සුනිල් මිහිඳුකුල විසින් 2017 මාර්තු 30 වැනිදා සරසවිය පුවත්පතට ලියූ ලිපියකි