ගල්කිස්ස විද්‍යා විද්‍යාලයේ හිස් වෙස් තැබීමේ මංගල්‍යය

Wednesday, මාර්තු 6, 2019 - 09:00 to Friday, මාර්තු 8, 2019 - 09:00

ගල්කිස්සේ විද්‍යා විද්‍යාලයේ සිසු දරුවන් විසි හතර දෙනෙකු එළඹෙන අද දින ගුරු දින උදෑසන 6.00 යෙදෙන සුබ මොහොතින් වෙස් තැබීම ධර්මේන්ද්‍රාරාම විහාරස්ථානයේදී සිදුවේ.

ඉන් අනතුරුව වෙස් තැබූ දරුවන් විද්‍යා විද්‍යාල රංග භූමියේදී නර්තනයෙන් දොරට වඩිනු ඇත.