‘ගී රස සායනය’ නොමිලයේ

Wednesday, මාර්තු 6, 2019 - 12:15 to Thursday, මාර්තු 14, 2019 - 12:15

විශාරද ආනන්ද සේනාරත්න විසින් පවත්වනු ලබන 'ජීවත් වෙන්න ආසයි' ගී රස සායනය මංගල ප්‍රසංගය මාර්තු 14 වැනිදා සවස 4.00 සිට 6.30 දක්වා කොළඹ 07 මහජන පුස්තකාල ශ්‍රවණාගාරයේදී නොමිලයේ පැවැත්වේ.