විජේසිරිට සමරු තිළිණයක්

Wednesday, මැයි 15, 2019 - 09:00 to Thursday, මැයි 23, 2019 - 09:00

මහර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය මඟින් සංවිධානය කරනු ලැබූ කලාකරුවන් ඇගයීමේදී චිත්‍ර ශිල්පී, ලේඛක කොළොන්නාවේ විජේසිරි ඇගයීමට ලක් කෙරිණි.

වසර 35 ක කාලයක් කලාව වෙනුවෙන් කළ සේවය අගය කිරීම වෙනුවෙන් ඔහුට මෙම සමරු තිළිණය ප්‍රදානය කළේය. මහර රම්මුතුගල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සංස්කෘතික නිලධාරි අචිනි ප්‍රනාන්දු මහත්මිය අතින් එය පිරිනමන ලදී.

- නිශ්ශංක