ජෝති පුෂ්පෝපහාර සහ දානමය පිංකම

Sunday, ජූලි 7, 2019 - 09:00

ජෝතිපාල ගුණානුස්මරණ පදනම හා මිතුරු සමාජය සංවිධානය කරන පුෂ්ප උපහාරය ජූලි මස 07 වැනිදා පෙ.ව. 9.00ට බොරැල්ල කනත්තේ සුසාන භූමියේ ජෝතිපාල පිළිරුව අභියස පැවැත්වෙන අතර එදින දවල් බොරැල්ල ලෙස්ලි රණගල මාවතේ පිහිටි වැඩිහිටි නිවාසය වෙත දානය පිළිගන්වා එතුමාට පිං පැමිණවීමට නියමිතය. පදනමේ සභාපති ක්‍රිෂ්ණි නිර්මලා ජෝතිපාල විසින් මෙම අවස්ථාවන්ට සහභාගිවන ලෙස පදනමේ සියලුම සමාජික සාමාජිකාවන්ට සහ ජෝතිපාලයන්ට ආදරය කරන සැමට ආරාධනාකර සිටී.