බොරැල්ලේ පිරිමියෙක්ගෙන් පැමිණිල්ලක්

Wednesday, අගෝස්තු 7, 2019 - 08:45 to Tuesday, අගෝස්තු 13, 2019 - 08:45

කපිල රස්නායක නිර්මාණය කළ පිරිමියෙක්ගෙන් පැමිණිල්ලක් වේදිකා නාට්‍ය මෙම මස 11 වැනිදා බොරැල්ල නාමෙල් මාලිනි පුංචි තියෙටර්හි වේදිකා ගත වේ. සාරංග දිසාසේකර, ඩිනක්ෂි ප්‍රියසාද්, කපිල රත්නායක, අමිල පහතගෙදර මෙහි චරිත රංගනයේ යෙදෙති.