“දුක ශෝකය හා විෂාදය”

Wednesday, අගෝස්තු 7, 2019 - 08:45 to Wednesday, අගෝස්තු 14, 2019 - 08:45

මනෝ වෛද්‍ය විශේෂඥ සරත් පඬුවාවල ලියූ නවතම ග්‍රන්ථය ‘දුක ශෝකය හා විෂාදය’ මේ මස 13 වැනිදා කොළඹ මරදානේ, පූජ්‍ය ඇස්. මහින්ද හිමි මාවතේ, දයංවංශ ජයකොඩි සහ සමාගමයේ පොත් මැදුරේදී ජනගත කෙරේ.

- නිශ්ශංක