රුවන්ති දි චිකේරා ‘Dear Children Sincerely‘ සමඟ

Wednesday, අගෝස්තු 28, 2019 - 12:15 to Monday, සැප්තැම්බර් 2, 2019 - 12:15

රුවන්ති දි චිකේරා අධ්‍යක්ෂණය කරන ‘Dear Children Sincerely‘ නාට්‍යය සැප්තැම්බර් 01 වැනිදා ලයනල් වෙන්ඩ්ට් රඟහලේ වේදිකා ගතවෙයි. දශක හතක ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ කියැවෙන ‘Dear Children Sincerely‘ භාෂා ත්‍රිත්වයෙන්ම උප සිරැසි සමඟින් නිර්මාණය වී ඇත. මේ නාට්‍යය ස්ටේජස් නාට්‍ය කණ්ඩායමේ ඉදිරිපත් කිරීමකි.

තිලානි