සෝබන හවුස් 14 දා නිට්ටඹුව සමුපකාර ශ්‍රවණාගාරයේදී

Saturday, සැප්තැම්බර් 14, 2019 - 12:00

 චිත්‍රාවෝ, සුරංගනා ටොක්ක, අමුත්තෙක් ඇවිල්ලා, පිටකොටුව, උඩඟුලියා උඩින් ගියා, බිම් බෝම්බ, රජ දහන යන නාට්‍ය නිර්මාණය කළ නාට්‍ය ශිල්පි කිත්සිරි දයානන්ද රචනා කර නිර්මාණය කරන ලද සෝබන හවුස් නාට්‍යය සැප්තැම්බර් මස 14 වන දින නිට්ටඹුව සමුපකාර ශ්‍රවණාගාරයේදී වේදිකා ගත වේ.