සිසි අරුන්දතී 23 දා

Monday, සැප්තැම්බර් 23, 2019 - 12:15

ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ව්‍යවහාරික විද්‍යා පීඨයේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවෝ ඉදිරිපත් කරන සංස්කෘතික දැක්මක් මෙම මස 23 වැනිදා සවස බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ සම්මන්ත්‍රණ ශාලා පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වේ. සිසි අරුන්දතී ලෙසට නම් කළ මෙම ප්‍රසංගය සඳහා නර්තන, ගායන අංග ඇතුළත්ය. මෙමඟින් ලැබෙන ආදායම් සිප්සයුර නමැති සුබසාධන ගිණුමට බැරවන අතර ඒවා භාවිත කරමින් මහව කරඹේ මහ විදුහලට විද්‍යාගාරයක් තනාදීමට නියමිතය.