කැලණි පාලම හතළිස් වසරක රංගාභිනන්දනය’ මේ මස 26 වැනිදා

Saturday, ඔක්තෝබර් 26, 2019 - 15:15

 කැලණි පාලම හතළිස් වසරක රංගාභිනන්දනය’ මේ මස 26 වැනිදා සෞන්දර්ය විශ්වවිද්‍යාලයීය පණීභාරත ශාලාවේදී පස්වරු 3. 30ට පැවැත්වෙයි.