නාට්‍යාවලෝකනය කෘතිය එළි දැක්වීම දෙසැම්බර් මස 04 වැනි දින සවස 3.30 ට මහජන පුස්තකාල ශ්‍රවණාගාරයේදී

Wednesday, දෙසැම්බර් 4, 2019 - 11:00

රන්ජිත් ධර්මකීර්ති නාට්‍යාවලෝකනය කෘතිය එළි දැක්වීම දෙසැම්බර් මස 04 වැනි දින සවස 3.30 ට මහජන පුස්තකාල ශ්‍රවණාගාරයේදී