“අනාරාධිතයා”11 වැනිදා දයාවංශ ජයකොඩි සම සමාගමයේ පොත් ප්‍රදර්ශනාගාරයේදී

Tuesday, පෙබරවාරි 11, 2020 - 10:00

කුමාරදාස බාලසූරිය රචනා කළ ‘අනාරාධිතයා’ අලුත්ම නවකතාව මේ මස 11 වැනිදා දයාවංශ ජයකොඩි සම සමාගමයේ පොත් ප්‍රදර්ශනාගාරයේදී එළි දකී.