මාක් සැම්සන්ගේ ෂේමාක් පිරිසගේ හමුවක් 16 වැනිදා කොළඹ බෞද්ධාලෝක මාවතේ සුදර්ශි ආයතනයේදී

Sunday, පෙබරවාරි 16, 2020 - 10:00

සිනමා නළු මාක් සැම්සන් විසින් මිය යාමට ප්‍රථම ආරම්භ කර තිබූ ෂේමාක් රංග කලා ආයතනයට සම්බන්ධ වී සිටි සියලු සොයුරු සොයුරියන්ගේ සුහද හමුවක් මෙම මස 16 වැනිදා පෙ. ව. 9.00 ට කොළඹ බෞද්ධාලෝක මාවතේ සුදර්ශි ආයතනයේදී පැවැත්වීමට ෂේමාක් රංග කලා ආයතනයේ ලේකම් ශ්‍රී තිලක් කපුරුබණ්ඩාර මහතා කටයුතු සූදානම් කර ඇත. ඒ පිළිබඳ තොරතුරු 0723805531 දුරකතන අංකයට කතා කිරීමෙන් ද දැනගත හැකි බව කපුරුබණ්ඩාර මහතා දන්වා සිටී.