වර්ෂ 2018 ක්වූ පෙබරවාරි 25 වැනිදා ඉරිදා
මනමේ 26 දින  බොරැල්ල නාමෙල් මාලනී පුංචි තියටර් හිදී

මනමේ 26 දින  බොරැල්ල නාමෙල් මාලනී පුංචි තියටර් හිදී

මහාචාර්ය එදිරිවීර සරච්චන්ද්‍රයන්ගේ විශිෂ්ටතම නාට්‍ය නිර්මාණ මනමේ නාටකය ලබන 26දින ප.ව 3.30ට සහ ප.ව 6.45ට බොරැල්ල නාමෙල් මාලනී පුංචි තියටර් හිදී රඟ දැක්වේ.