වර්ෂ 2018 ක්වූ ඔක්තෝබර් 24 වැනිදා බදාදා
සන්ථව 2018 කාව්‍ය විචාර සම්මාන උලෙළ

සන්ථව 2018 කාව්‍ය විචාර සම්මාන උලෙළ

සන්ථව ආයතනය දෙවන වරටත් කාව්‍ය විචාර සම්මාන උලෙළ පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා තිබේ. කාව්‍ය විචාරය වඩාත් පුලුල් කිරීමේ අරමුණින් මෙම සම්මාන උලෙළ පැවැත්වීමට කටයුතු යෙදූ බව සන්ථව ආයතනය අප සමඟ සඳහන් කළේය. මේ සඳහා ඉදිරිපත් කරනු ලබන කාව්‍යයන් 2018 විචාර සම්මානයට අදාළව විචාරයට ලක් කළ යුත්තේ 2017 වර්ෂයේ ප්‍රකාශයට පත් වූ කාව්‍ය කෘතීන් පමණි.

නිර්මාණ ඉදිරිපත් කළ හැකි වන්නේ විවෘත, පාසල් මට්ටමෙන්, විශ්වවිද්‍යාල, බාහිර යන අංශයන් යටතේය. ඉදිරිපත් කරනු ලබන විචාරයන් 2017 වර්ෂයේ ප්‍රකාශිත එක් කවි පොතක් තේරාගෙන ඒ ඔස්සේ ඕනෑම විචාර පදනමකට විචාර ඉදිරිපත් කළ හැකිය.

සියලුම විචාර 2018 ජුනි මස 30 වැනිදාට ප්‍රථම එවිය යුතුය. වැඩි විස්තර සඳහා www.santha-waprakashana.com වෙතින් හෝ facebook.santheweprakashana හෝ 0713474917 ඔස්සේ සම්බන්ධ වී ඔබට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබාගත හැකිවනු ඇත