ගලේ කෙටූ කවි හෑල්ල

පෙබරවාරි 27, 2020

බසයේ දුම්රියේ ගියොතින් රස්සාවේ

පාරට නාකි වෙනවාමයි ලංකාවේ

රෝද දෙකක් හරි අරගං සැනසීමේ

වැඩි දියුණුවක් ඕනෑ නං චරියාවේ

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
13 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.