ගලේ ‌කෙටූ කවි හෑල්ල

මාර්තු 5, 2020

ලලනාවන් හෝටල් වොෂ් රූම් යති

කටයුතු අහවර කර මිරර් එක ළඟ සිට ගනිති

තාරා තොල් හොවා සෙල්ෆිය ගසති

ෆීලිංග් රිලැක්ස් කියා යොදා එෆ්. බී. දමති 

Add new comment