ගලේ කෙටූ කවි හෑල්ල

මාර්තු 12, 2020

මහන්සි වී සති ගණන් රස පදමට හදලා

රන්වන් පැහැ නෙක නෙක දවටන ඔතලා

වෙඩින් කේක් තිබුණට මේසේ තියලා

දෙකක් තුනක් නොගෙනෙන් ඔසරියෙ ඔතලා