නවතම චිත්‍රපට

2019-08-07 18:30:00

විජයබා කොල්ලය
https://www.youtube.com/watch?v=ZJNKrcS21YU
මානය
https://www.youtube.com/watch?v=WA2lKP1XoH0

2019-07-31 18:30:00

SUTTU PIDIKKA UTHARAVU - DRAMA
https://youtu.be/J88aXdC4iAY
NGK (NANDHA GOPALAN KUMARAN) - ACTION
https://youtu.be/3OkwCLakC_4

2019-07-17 18:30:00

THUMBAA
https://www.youtube.com/watch?v=5dYiDvHXOsM

2019-07-10 18:30:00

මානය
https://www.youtube.com/watch?v=WA2lKP1XoH0
සිකුරු යෝගය
https://www.youtube.com/watch?v=r_qfJ46INiU

2019-07-09 18:30:00

සංසාරේ දඩයක්කාරයා
https://www.youtube.com/watch?v=EcXcRkQSpmY