නවතම චිත්‍රපට

2019-10-23 18:30:00

THE LION KING
https://www.youtube.com/watch?v=7TavVZMewpY

2019-10-16 18:30:00

RUSH
https://www.youtube.com/watch?v=RLyzoWrExF4

2019-09-25 18:30:00

හුස්ම
https://www.youtube.com/watch?v=2X90-4owL-Y

2019-09-11 18:30:00

ජයශ්‍රී ඇමතිතුමා
https://www.youtube.com/watch?v=J66sCEYC-AE

2019-08-21 18:30:00

ස්පර්ශ
https://www.youtube.com/watch?v=ebitw9Ybprc

2019-08-07 18:30:00

විජයබා කොල්ලය
https://www.youtube.com/watch?v=ZJNKrcS21YU
මානය
https://www.youtube.com/watch?v=WA2lKP1XoH0

2019-07-31 18:30:00

SUTTU PIDIKKA UTHARAVU - DRAMA
https://youtu.be/J88aXdC4iAY