නවතම චිත්‍රපට

නොවැම්බර් 28, 2019

U Turn
U Turn
"සුනාමි"
"සුනාමි"

ඔක්තෝබර් 31, 2019

President Super Star

ඔක්තෝබර් 24, 2019

THE LION KING

ඔක්තෝබර් 17, 2019

RUSH
RUSH

සැප්තැම්බර් 26, 2019

හුස්ම
හුස්ම

සැප්තැම්බර් 12, 2019

ජයශ්‍රී ඇමතිතුමා
ජයශ්‍රී ඇමතිතුමා

අගෝස්තු 22, 2019

ස්පර්ශ
ස්පර්ශ

දෙසැම්බර් 12, 2019

playmobile: the movie
animated
THITTAM POATTU THIRUDURA KOOTTAM
ACTION
KAAVIYYAN
THRILLER
THE PEANUT BUTTER FALCON
COMEDY
DONT LET GO
HORROR
JOHN CARTER
SCIENCE FICTION

දෙසැම්බර් 5, 2019

paltan
war
khandaani shafakhana
comedy