නවතම චිත්‍රපට

දෙසැම්බර් 19, 2019

Gaadi
Gaadi

නොවැම්බර් 28, 2019

U Turn
U Turn
"සුනාමි"
"සුනාමි"

ඔක්තෝබර් 31, 2019

President Super Star

ඔක්තෝබර් 24, 2019

THE LION KING

ඔක්තෝබර් 17, 2019

RUSH
RUSH

සැප්තැම්බර් 26, 2019

හුස්ම
හුස්ම

සැප්තැම්බර් 12, 2019

ජයශ්‍රී ඇමතිතුමා
ජයශ්‍රී ඇමතිතුමා

ජනවාරි 9, 2020

FANTASY - HOW TO TRAIN YOUR DRAGON:THE HIDDEN WORLD
SPORTS - KENNEDY CLUB
HISTORICAL - THE KING
COMEDY - JABARIA JODI
BIOGRAPHICAL - THE AERONAUTS
COMEDY - ZOMBIELAND : DOUBLE TRAP

දෙසැම්බර් 26, 2019

commando 3
action
enai noki paayum thota
action