නවතම චිත්‍රපට

2019-07-17 18:30:00

THUMBAA
https://www.youtube.com/watch?v=5dYiDvHXOsM

2019-07-10 18:30:00

මානය
https://www.youtube.com/watch?v=WA2lKP1XoH0
සිකුරු යෝගය
https://www.youtube.com/watch?v=r_qfJ46INiU

2019-07-09 18:30:00

සංසාරේ දඩයක්කාරයා
https://www.youtube.com/watch?v=EcXcRkQSpmY

2019-06-05 18:30:00

ගෝරි
https://www.youtube.com/watch?v=s5LO5f-v9fk

2019-05-29 18:30:00

සාම කුමරු කථාව
https://www.youtube.com/watch?v=mNa55UffYxg
සුභා තෙරණියෝ
https://www.youtube.com/watch?v=R-v-f89GPCc

2019-05-07 18:30:00

වැලි පවුරු
https://www.youtube.com/watch?v=r4d_nzmolPw