2019 වර්ෂයේ අඩුම ආදායම් ලැබූ

බොලිවුඩ් චිත්‍රපට
ජනවාරි 2, 2020

 

Why Cheat india

 

 

මේ චිත්‍රපටය අධ්‍යක්ෂණය,‍ සෞම්ක් සෙන් වන අතර මෙහි නිෂ්පාදන වියදම කෝටි 27 ක් වූ අතර ආදායම වුයේ කෝටි 8 ක් පමණය.

 

 

 

Note book

 

 

 

 

 

මේ චිත්‍රපටය අධ්‍යක්ෂණය, නිටින් කක්කාර් වන අතර මෙහි නිෂ්පාදන වියදම කෝටි 20ක් වූ අතර ආදායම වුයේ කෝටි 3 ක් පමණය.

 

Junglee

 

 

 

මේ චිත්‍රපටය අධ්‍යක්ෂණය, චක් රුසෙල් වන අතර මෙහි නිෂ්පාදන වියදම කෝටි 35 ක් වූ අතර ආදායම වුයේ කෝටි 20 ක් පමණය.

 

 

Photograph

 

 

 

 

 

මේ චිත්‍රපටය අධ්‍යක්ෂණය, රිටේෂ් බත්‍රා වන අතර මෙහි නිෂ්පාදන වියදම කෝටි 20 ක් වූ අතර ආදායම වුයේ කෝටි 1 ක් පමණය.

 

 

Thackrey

 

 

 

 

මේ චිත්‍රපටය අධ්‍යක්ෂණය, අභිජිත් වන අතර මෙහි නිෂ්පාදන වියදම කෝටි 30 ක් වූ අතර ආදායම වුයේ කෝටි 15 ක් පමණය.