2019 වර්ෂයේ අඩුම ආදායම් ලැබූ

හොලිවුඩ් චිත්‍රපට
ජනවාරි 2, 2020

 

Shaft

 

මේ චිත්‍රපටය අධ්‍යක්ෂණය, ටිම් ස්ටෝරි වන අතර මෙහි නිෂ්පාදන වියදම මිලියන 35 ක් වූ අතර ආදායම වුයේ මිලියන 21 ක් පමණය.

 

Hell Boy
 
 
 

මේ චිත්‍රපටය අධ්‍යක්ෂණය, නෙලී මාෂල් වන අතර මෙහි නිෂ්පාදන වියදම මිලියන 50 ක් වූ අතර ආදායම වුයේ මිලියන 44 ක් පමණය.

 

Godzilla

මේ චිත්‍රපටය අධ්‍යක්ෂණය, මයිකල් ඩගර්ට් වන අතර මෙහි නිෂ්පාදන වියදම මිලියන 385 ක් වූ අතර ආදායම වුයේ මිලියන 170 ක් පමණය.

 

 

Men in Black

අධ්‍යක්ෂකවරු කිහිපයක් යටතේ නිර්මාණය වූ මේ චිත්‍රපටයේ නිෂ්පාදන වියදම මිලියන 110 ක් වූ අතර ආදායම වුයේ මිලියන 79 ක් පමණය.

 

Dark phoenix
 
 

මේ චිත්‍රපටය අධ්‍යක්ෂණය, සිමෝන් කින්බර්ග් වන අතර මෙහි නිෂ්පාදන වියදම මිලියන 200 ක් වූ අතර ආදායම වුයේ මිලියන 66 ක් පමණය.

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
7 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.