රුපියල් බිලියන 2.5 ක සිනමාශාලා 25 කට කැබිනට් අනුමැතිය

ආචාර්ය අරෝෂ ප්‍රනාන්දු
ජූලි 4, 2019

 චිත්‍රපට ශාලා 25 ක් දිවයින පුරා ඉදි කිරීමේ ව්‍යාපෘතියට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය එන්ටප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා සහනදායි ණය ක්‍රමය යටතේ හිමි වු බව එම ව්‍යාපෘතියේ සැලසුම් සැකසු චිත්‍රපට නිෂ්පාදක ආචාර්ය අරෝෂ ප්‍රනාන්දු සරසවියට පැවසීය.

සංකීර්ණයකට ශාලා දෙකක්, අවන්හලක්, කුඩා සුපර් මාර්කට්, අලෙවි හලක් සහ කුඩා ළමයින් වෙනුවෙන් ක්‍රීඩාගාරයක් ඇතුළත් පද්ධති 25 ක් සඳහා රුපියල් බිලියන 2.5 ක් ඉහත රාජ්‍ය ණය ක්‍රමය යටතේ යෙදීමට කටයුතු කර ඇති බව ආචාර්ය අරෝෂ පවසයි.

Add new comment