ප්‍රේමය නම් සැදූ වින්දන හා කල්පනගේ රූකඩ පැංචි 24

සැප්තැම්බර් 10, 2020

වින්දන ආරියවංශ සහ කල්පන ආරියවංශ දෙසොහොයුරන් විසින් නිර්මාණය කළ රූකඩ පැංචි  සිනමාපටය මෙම මස 24 වැනිදා සිට තිරගතවීමට නියමිතය.  ඒ. ඊ. ඒ. පී. මණ්ඩලයේ සිනමා ශාලාවන්හිදීය. රූකඩ පැංචි අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ  දෙවැනි සිනමාපටය වන අතර ප්‍රේමය නම් ඔවුන්ගේ පළමු සිනමා අධ්‍යක්ෂණයයි.