අරුණ සිනමා

25 දා යළි ඇරැඹේ
සැප්තැම්බර් 24, 2020

චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂවරයකු, නිෂ්පාදකවරයකු මෙන්ම සිනමාශාලා හිමියෙකු ද වන සුනිල් අරුණ වීරසිරි සතු කිරිබත්ගොඩ අරුණ සිනමා කොරෝනා වසංගතයෙන් පසු මෙම 25 වැනිදා සිට යළි විවෘත වේ. ඒ අනුව 25 දා සිට පෙ. ව. 10.30 රූකඩ පැංචී චිත්‍රපටයත් පස්වරු 1.30 මිස් ජෙනිස් චිත්‍රපටයත් ප. ව. 4.30 ට රූකඩ පැංචි සහ ප. ව. 7.30 මිස් ජෙනිස් චිත්‍රපටයත් ප්‍රදර්ශනය වේ.