විෂම භාග අන්තර්ජාලයට

දෙසැම්බර් 24, 2020

අන්තර්ජාතික සම්මාන අති විශාල සංඛ්‍යාවකින් පිදුම් ලැබූ මෙන්ම අන්තර්ජාතික සම්මාන රැසකට නිර්දේශ වූ ලලිත් රත්නායකගේ විෂම භාග සිනමාපටය අන්තර්ජාලයට එක් කොට තිබේ. එම සිනමාපටය නම භාවිත කරමින් අන්තර්ජාලය හරහා ප්‍රේක්ෂක ඔබට එය නැරඹීමට හැකිය.