පලතුරු වත්තට හතුරෙක් ඇවිදින්

ජුනි 20, 2019

රංගානි මධුභාෂණී පෙරේරා ශිෂ්‍යාවගේ නවතම කෘතිය පසුගිය දින ‘පලතුරු වත්තට හතුරෙක් ඇවිදින්’ ජනගත කෙරිණි.

පලතුරු වත්තක සිටින පක්ෂීන් වටා ගෙතුණු කතාන්දරයක් ලෙස පුංචි දුවා දරුවන් වෙනුවෙන් ඇයගේ මෙම කෘතිය රචනා කර ඇත. කෘතියේ පක්ෂීන් නොදුටු හොතඹුවා පක්ෂීන්ගේ නපුරකු ලෙස දකිමින් පක්ෂීන් සියලු දෙනා එකතු වී හොතඹුවා හඳුනා ගැනීමට බකමූණු රාළට පැවසීම ද යන කතාන්දරය මෙහිදී දිග හැරේ.

Add new comment