මුල්ම වැඩේ පෝලිම ඉවර කිරීම චිත්‍රපට සංස්ථා සභාපති

දෙසැම්බර් 7, 2018


 මේ වන විට පවතින සිනමාපට පෝලිම නිමාකිරීම තමන්ගේ පළමු රාජකාරිය බව ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාවේ නව සභාපති ජගත් එම්. යාපා පවසයි. පෙර පැවැති අක්‍රමවත් ක්‍රියාපටිපාටිය නිසා එලෙස පෝලිමක් ඇති බව සහ මේ වන විට එයට එකතුවී ඇති චිත්‍රපට ප්‍රමාණය 91 ක් පමණ වන බව ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කරලීය. ළඟඳීම චීන ආධාර ලෙස 2ම් සිනමා ප්‍රක්ෂේපන යන්ත්‍ර ගෙන්වා සිනමා ශාලා අලුත්වැඩියා කරන බවත් ඉතාම ඉක්මනින් සිනමා ශාලා හිමියන්ට පවතින ගැටළු විසඳන බවත් සභාපතිවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කෙරුවේය.
  

Add new comment