ජීවිතේ කවියක් පාලිත අතට

මාර්තු 14, 2019

අංජු අමිල රාජපක්ෂගේ නවතම කෘතිය රංගන ශිල්පී පාලිත සිල්වාට පිරිනමන ලදී.

තම ජීවිත අත්දැකිම් හා විවිධ වස්තු විෂයන් පසුබිම් කර ගනිමින් මෙය රචනා වී තිබේ. ජීවිතේ කවියක් අංජුගේ කුලුඳුල් කෘතිය වේ.

Add new comment