රාජ්‍ය නාට්‍ය උළෙලේදී ජයලත් මනෝරත්නයන් නාට්‍ය කීර්ති සම්මානයෙන් පිදුම් ලබයි

මාර්තු 28, 2019
27 වන දින නෙළුම් පොකුණ රඟහලේ දී පවත්වනු ලැබූ රාජ්‍ය නාට්‍ය උළෙලේදී ජයලත් මනෝරත්නයන් නාට්‍ය කීර්ති සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබූ වගයි.
 
එදින රාජ්‍ය නාට්‍ය උළෙලේ දී දක්ෂතා දැක්වූ  සියළුම නාට්‍ය ශිල්පීන්ට සම්මාන පිරිනමන ලදී.

Add new comment