සියවසක සඟමිත් අසිරිය

මැයි 9, 2019

ගාල්ල සංඝමිත්තා බාලිකා විද්‍යාලයට සිය වසක් පිරීම නිමිත්තෙන් විද්‍යාලයේ තොරතුරු ඇතුළත් කෘතියක් පසුගිය දින ජනගත කෙරිණි.

වසර 1919 – 2019 වසරට සියක් වසක් සපිරීම අලළා ‘සිය වසක සඟමිත් අසිරිය’ නමින් කෘතිය රචනා කරන ලද්දේ විදුහලේ ආදි ශිෂ්‍යාවක වන ප්‍රවීණ ගීත රචිකා යමුනා මාලනී පෙරේරා විසිනි. කෘතිය සංඝමිත්තා ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයේ ප්‍රකාශනයකි.

Add new comment