60 + චූටි මල්ලි

මැයි 16, 2019

 නෙත් චිත්‍රානන්දව අප වඩාත් හඳුනන්නේ චූටි මල්ලි හැටියට. එනමින් ඔහු රටක් හඳුනනවා. බැලුවාම සුනෙත්ට එතරම් වයසක් පේන්නේ නැහැ. ඒත් ඔහු ඉකුත්දා අමුතුම අත්දැකීමකට මුහුණ දීලා. ගිය ඉරිදාවේ දෙරණ 60 + වැඩසටහන තිබුණනෙ. සුනෙත්ටත් ඊට ආරාධනා ලැබිලා. ඔහු එදා ඊට සහභාගි වෙන්න ගේට්ටුවෙන් ඇතුළු වෙද්දි ආරක්ෂක නිලධාරියෙක් ඇහැව්වලු මහත්තයෝ 60 + ද කියලා. සුනෙත් නැහැ කියන්න ඔළුව වැනුවලු. එහෙනම් ඇයි ආවෙ? 60 + අයව විතරයි ඇතුළට ගන්නේ. ආරක්ෂක නිලධාරියා කියලා.

මං ආවෙ දෙරණ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට. මට තවම වයස හැටක් වුණේ නැහැනෙ. හැටට අඩු අයව ගන්නේ නැත්ද?

සුනෙත් එහෙම කියද්දි ආරක්ෂක නිලධාරියාට හිනා ගියාලු. ඔහු සුනෙත්ගෙන් අහලා තියෙන්නේ වයස හැටට වඩා වැඩිද නෙවෙයි 60 + වැඩ සටහනට ද ආවේ කියලා.

Add new comment