ඔබටත් ගී ගයන්නට හැකිනම් මෙන්න අවස්ථාවක්

ජූලි 11, 2019

රුක්මණී දේවී අනුස්මරණ සංගමය මඟින් නිකුත් කරනු ලබන තුන්වන සංයුක්ත ගීත තැටියට (ඛ්ච් පටයට) ගී ගැයීමට ආධුනික ඔබ සඳහා (සීමිත පිරිසකට) ඉඩ පවතී. කටහඬ පරීක්ණෂණය පිළිබඳව වැඩිදුර දැනගැනීම සඳහා ඔබ පිළිබඳ තොරතුරු ඇතුළත් අයදුම්පතක් මෙම ලිපිනයට යොමු කරන්න.

ලේකම්, රුක්මණී දේවී අනුස්මරණ සංගමය, අංක 347/1/2, අබේසේකර මාවත, පොල්පිටිමූකලාන, කඳාන.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
10 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.