සිනෙස්ටාර් පදනමෙන් අසරණ පවුලකට නව නිවසක් 21 දා

ජූලි 18, 2019

සිනෙස්ටාර් පදනම විසින් කටුවාපිටිය අසරණ පවුලක් වෙනුවෙන් ඉදි කළ නව නිවස ප්‍රදානය කිරීම ලබන 21 වැනිදා සිදු කිරීමට නියමිතය. සිනෙ ස්ටාර් පදනමේ සියලුම කලාකරුවන්ගේ දායකත්වයෙන් සිදුවන මෙම කටයුත්තට වසර ගණනාවක් රිදී රැයක් ප්‍රසංගයෙන් ලද මුදල් ප්‍රතිලාභ වැය කර තිබේ. මෙලෙස ඉදිකිරීමට නියමිත මීළඟ නිවස සිනෙස්ටාර් පදනමේ නළු නිළියන්ගේ දායකත්වයෙන් ඉදිකර තවත් අසරණ පවුලක් වෙත පිරිනැමීමට නියමිතය.