දුරකතනය මගේ නෙ

අගෝස්තු 15, 2019

කණ්ඩායම් සංගීත කලාව ඔස්සේ රටක් හඳුනා ගත් මෙල්රෝයි ධර්මරත්න ගී නිර්මාණකරුවකු ද වෙනවා. ජෝතිපාලගේ දුරකථනයකින් ගීතයේ සංගීතය මේ මෙල්රෝයිගේ. දවසක් ඔහු උත්සව කටයුත්තකට ගිහින් ටිකක් ඉන්න අතරතුරදී ද දුටුවලු සංගීත කණ්ඩායමක් දුරකථනය ගීතය ප්‍රැක්ටිස් වෙනවා. එහි යම් ස්වර කිහිපයක් වැරදියට තමයි ඔවුන් වාදනය කරන්නේ. මෙල්රෝයි එතැනට ගිහින් ඒ කණ්ඩායමට කිව්වලු ගීතයේ මේ මේ තැන් නිවැරිදි කරලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කියලා. එතැන සිටිය අයකු ඇහැව්වලු මෙල්රෝයිගෙන් ඔබ කොහොමද මෙච්චර හොඳට දුරකතනයකින් ගීතය ගැන දන්නේ කියලා. එතකොට මෙල්රෝයි කිව්වලු මං තමයි මේ සිංදුව හැදුවේ කියලා. ඔවුන් එවිට පුදුමයට පත් වෙලා. මෙල්රෝයිගේ නිහතමානිකම ගැන වර්ණනාවකුත් කළාලු.

Add new comment