මායා ගැයූ දා

ඔක්තෝබර් 17, 2019

විශාරද මායා දමයන්තිගේ මායා ගීතමය ප්‍රසංගය පසුගියදා මරදාන එල්ෆින්ස්ටන් රඟහලේ දී පැවැත්විණ. මේ එහි අවස්ථා කිහිපයකි.

 

 

Add new comment