එකගෙයි සොකරිට ඊ. ඒ. පී. ඇරැයුම්

ඔක්තෝබර් 31, 2019

ජැක්සන් ඇන්තනිගේ නවතම සිනමා නිර්මාණය එකගෙයි සොකරි ඊ. ඒ. පී. මණ්ඩලයේ ප්‍රදර්ශනය සඳහා වන ගිවිසුම අත්සන් කිරීම ඉකුත්දා බොරැල්ල බෙන් හෝල්ඩිංග්ස් ආයතනයේදී සිදු විය. එම ආයතන සමූහයේ සභාපති ඇලෙක්සිස් ලොවෙල්, ඊ. ඒ. පී. ෆිල්ම්ස් ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ජීවක පල්ලේගම සහ ජැක්සන් ඇන්තනි අතර ගිවිසුම මෙසේ හුවමාරු කර ගැනිණ.

Add new comment